เกี่ยวกับเรา

ความรู้เปรียบเสมือนเส้นทางลัดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ การเรียนแบบ Self-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้น จะมีข้อได้เปรียบกว่าการเรียนแบบห้องเรียน เพราะจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความช้าหรือความเร็วโดยขึ้นกับความเข้าใจของตัวเอง และสามารถข้ามหรือเลือกเรียนเนื้อหาตามที่ตนเองต้องการได้
Masterdemy มาจากคำว่า Master และ Academy จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ ด้านความคิดและการพัฒนาตัวเอง เนื้อหาจะเป็น Self-Learning ในรูปแบบของวิดีโอซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างสะดวก และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ และสามารถดูเนื้อหานั้นซ้ำได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด
Masterdemy บริหารจัดการโดย บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด