Course Information

Course Instructor

โค้ชจั๊ว - อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา
โค้ชจั๊ว – อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา Author

– รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทโค้ดออฟซัตเซสจำกัด – Points of you Practitioner Certification (L2) – NDeP Coach (Neuro Decoding Program) – Effective Communication Skill – The Professional Trainer – Coaching for success

ปัญหา/ที่มา

ไม่มีงานที่ดีสำเร็จได้ด้วยการสื่อสารที่แย่

บางครั้งในที่ทำงานเคยมั้ยที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ ไม่เคยเข้าใจความต้องการของกันและกัน หรือพยายามสื่อสารเท่าไรสถานการณ์และความสัมพันธ์กลับยิ่งแย่ลง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลง จนในที่สุดคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้วก็ได้

“การสื่อสาร” เรื่องไม่ใหญ่ที่ส่งผลยิ่งใหญ่ในการทำงาน และคนส่วนมากมักจะมองข้ามจุดนี้ กลับไปโฟกัสที่ตัวงานเพียวอย่างเดียว แต่อย่าลืมว่างานทุกงานที่เกิดขึ้นในองค์กรย่อมต้องผ่านการสื่อสารกับทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสมอ การมองข้ามจุดนี้ไปย่อมส่งผลำให้การทำงานร่วมกันไม่ราบรื่นอย่างที่ต้องการ

Communication for Better Work หลักสูตรที่มุ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร เรียนรู้และทำความเข้าใจคนประเภทต่างๆ ที่ต้องเจอในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ราบรื่นขึ้น และความสัมพันธ์ของคนในองค์กรก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยความเชื่อว่างานจะออกมาดีได้ องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ การสื่อสารของบุคลากรภายในต้องดีก่อนเสมอ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อการทำงาน

2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจเพื่อนร่วมงานแต่ละประเภทพร้อมทั้งรู้ถึงเทคนิคการปรับตัวเข้าหา

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพัฒนาการสื่อสารไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน / พนักงานทุกระดับ

Responses

Course Information