นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้

บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จํากัด (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “ซีโอเอส”) ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ซีโอเอส จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บทนำ

ซีโอเอส ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลใด ๆ ที่สามารถแสดงถึงตัวบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ได้ เป็นต้น ซีโอเอส จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ และจะให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ Payment Gateway ต่างๆ เป็นต้น และอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่ง E-Mail Marketing และ SMS Marketing เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ซีโอเอส จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม ซีโอเอส อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล รวมไปถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ซีโอเอส อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ซีโอเอส ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็ปไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางซีโอเอสจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ความปลอดภัย

ซีโอเอส นำมาตรการความปลอดภัยตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงานจัดจ้างภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ เมื่อท่านเข้าสูระบบสมาชิกหรือสมัครกิจกรรมในเว็บไซต์ โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Server Layer : SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้ ซีโอเอส จะไม่รับประกันต่อความแน่นหนาหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและซีโอเอส จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของซีโอเอส ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน  คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้ 

ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารของสถาบันฝึกอบรมฯ

หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกหรือสมัครกิจกรรม ซีโอเอส จะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และ ข้อมูลข่าวสารจากสถาบันฝึกอบรมฯ ไปยังอีเมล์หรือ SMS ที่ท่านได้ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ หรือ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารของสถาบันฝึกอบรมฯ ท่านสามารถยกเลิกการแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการกดปุ่ม “Unsubscribe” ในอีเมล์หรือ SMS ที่ท่านได้ครับ และระบบจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว